ETIQUETA ENERGÈTICA – Requisit obligatori per publicitar, llogar o vendre un habitatge o local (segons el RD 235/2013, de 5 d’abril)

  • La nostra especialitat ⇒ Enginyeria en Eficiència Energètica.

  • La nostra garantia ⇒ treballs registrats i visats pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona.

  • El nostre compromís ⇒ actuació professional emparada per una assegurança de responsabilitat civil.

Molt més que un certificat: proposta i seguiment d’accions de millora, optimització tarifaria, gestió de contractacions energètiques, control i supervisió dels consums…

El propietari de l’edifici complet, habitatge o local destinat a ús independent o de titularitat jurídica diferent és el RESPONSABLE d’encarregar i conservar el certificat d’eficiència energètica.

  • L’etiqueta s’ha d’incorporar i mostrar en tota oferta, promoció o publicitat dirigida a la venda o lloguer de l’habitatge/local/edifici.

  • Venda: el certificat ha d’estar a disposició de l’adquirent, entregant-li el document original a la notaria.

  • Lloguer: s’ha d’adjuntar fotocòpia del certificat al contracte d’arrendament.

  • El certificat te una validesa de 10 anys, però pot ésser renovat abans a voluntat del propietari, en el cas de variacions en aspectes energètics de l’habitatge/local/edifici

CÈDULA D’HABITABILITAT

Document indispensable per llogar, vendre, demanar un ajut o contractar els subministraments d’aigua, llum i gas per l’habitatge, en virtut del qual s’acredita que aquest compleix les condicions de qualitat que preveu la Llei (segons el D 55/2009, de 7 d’abril)

El nostre servei inclou la visita i inspecció de l’habitatge, certificat visat del Col·legi d’Arquitectes i el tràmit i el pagament de la taxa de tramitació amb la Generalitat.

El Departament d’Habitatge de la Generalitat disposa d’un termini de 30 dies hàbils, des de la data de la recepció en el registre de la sol·licitud, per notificar l’atorgament o denegació de la cèdula d’habitabilitat.

TARIFES

Etiqueta energètica

Cèdula Habitabilitat

Etiqueta + Cèdula

des de 95 €

des de 95 €

des de 175 €

♦ Tarifa subjecta a modificacions segons la singularitat de l’edifici, documentació tècnica disponible, descomptes especials per conjunts equivalents.

♦ Taxes i IVA no inclòs.